BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY

Kompleksowa obsługa
wraz z doradztwem
w zakresie BHP.

OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

Kompleksowa obsługa
wraz z doradztwem
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

PIERWSZA POMOC
PRZEDMEDYCZNA

Szkolenia z pierwszej pomocy
przedmedycznej

ZESPÓŁ DORADCÓW BHP

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych w ramach stałej współpracy zapewnia kompleksową obsługę wraz z doradztwem w zakresie BHP i PPOŻ.

W celu profesjonalnej realizacji usług stworzyliśmy Zespół Doradców  BHP i PPOŻ, którego członkowie spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w obowiązujących przepisach. Jeśli nie wiesz jak rozwiązać problem związany z bezpieczeństwem pracy lub masz wątpliwości dotyczące BHP i PPOŻ przed ważną kontrolą zadzwoń a pomożemy rozwiązać każdy nietypowy problem.

Współpracujemy z firmami na zasadach umów o stałej współpracy lub jednorazowych zleceń na wykonanie poszczególnych usług.

dr ARTUR WOŹNY

Główny specjalista ds. BHP
i Inspektor ds. PPOŻ

E-mail: biuro@pcud.edu.pl
Telefon: 17 740 21 31

 

mgr MAGDALENA DOBOSZ

Starszy specjalista ds.BHP
i Inspektor ds. PPOŻ

E-mail: mdobosz@pcud.edu.pl
Telefon: 696 429 796

 

mgr PIOTR SAJA

Specjalista ds. BHP
Inspektor ds. PPOŻ

E-mail: biuro@pcud.edu.pl
Telefon: 696 429 799

W ramach usług BHP stale współpracujemy z Laboratorium badawczym

„Grupa DALAB Bożek Dariusz Laboratorium Pomiarów Środowiska Pracy”

KURSY I SZKOLENIA

1. szkolenia wstępne ogólne dla nowo zatrudnianych pracowników, stażystów, studentów rozpoczynających praktykę

2. szkolenia okresowe bhp dla:

 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych,
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych (np. wyższy personel medyczny, niższy personel medyczny),
 • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
 • dla inspektorów służb BHP.

 

USŁUGI

Oferujemy następujące usługi:

 • pełnienie obowiązków służb BHP,
 • przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy wraz z opracowaniem odpowiedniej dokumentacji,
 • udział w zespole badającym okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej i prowadzenie rejestru wypadków,
 • udział w zespole oceniającym warunki pracy,
 • przegląd stanowisk i pomieszczeń pracy w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych i innych dokumentów w zakresie bhp w firmie,
 • opracowywanie instrukcji BHP,
 • opracowywanie szczegółowych programów szkolenia wstępnego, instruktażu stanowiskowego oraz programów szkoleń okresowych,.
 • w ramach stałej współpracy wykonywanie przeglądów bhp,
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy,
 • prowadzenie rejestru szkoleń BHP w firmie,staże i praktyki dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzenie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych,
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Z zakresu ochrony przeciwpożarowej Naszym Klientom oferujemy:
Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Sporządzanie i aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
Organizowanie i dokumentowanie
próbnych ewakuacji
Kompleksowe wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy
Wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji, naprawy i regeneracji podręcznego sprzętu gaśniczego,
Oznakowania dróg ewakuacyjnych
zgodnie z obowiązującymi przepisami

Poniżej przedstawiamy instrukcje naszego najnowszego projektu:

Podstawa prawna

Rozporządzenie MSWiA z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ((Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu lub terenu (np. dyrektor szkoły) zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest między innymi zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Sporządzanie i aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Rozporządzenie MSWiA z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 § 6.1) nakazuje właścicielom, zarządcom lub użytkownikom obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być aktualizowana raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

W naszej firmie Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego są opracowywane  indywidualnie na potrzeby konkretnego obiektu.

Organizowanie i dokumentowanie próbnych ewakuacji

Na podstawie §17 Rozporządzenie MSWiA z 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji powinni dokonywać właściciele lub zarządcy budynków przeznczonych dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (budynki mieszkalne) nie rzadziej niż raz na 2 lata.
W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

O zamiarze przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych należy powiadomić właściwego  miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej z podaniem terminu ćwiczeń, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Kompleksowe wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu lub terenu (np. dyrektor szkoły) zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,

Wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji, naprawy i regeneracji podręcznego sprzętu gaśniczego

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. nr 178, poz. 1380) właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu lub terenu (np. dyrektor szkoły) zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 15. 1. z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegających na:

  1) zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokości i szerokości wyjść ewakuacyjnych; 2) zachowaniu dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych; 3) zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń; 4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu; 5) zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych; 6) zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych przez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany.

Oferujemy szkolenia przeprowadzane w trzech modułach po 5 jednostek lekcyjnych. Każdy moduł stanowi odrębną jednostkę, jednakże odbycie szkolenia ze wszystkich trzech modułów daje pełną wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Moduł I

Zawiera następujące bloki tematyczne:

• organizacja pierwszej pomocy

• podejmowanie decyzji ratunkowej –zgłoszenie

• choroby przewlekłe utrudniające funkcjonowanie dzieci i młodzieży w warunkach szkolnych i poza szkołą

• reagowanie w w/w sytuacjach, podstawy prawne

Moduł II

Zawiera informacje i bloki ćwiczeniowe:

• rodzaje ran (info.)

• rodzaje krwotoków (info.)

• rodzaje złamań (info.)

• urazy kręgosłupa (info.)

• porażenie prądem (info.)

• zakrztuszenia i zadławienia (info.)

• zabezpieczenie miejsca i poszkodowanego (ćw.)

• nauka zabezpieczania ran i krwotoków (ćw.)

• nauka bandażowania (ćw.)

Moduł III

To blok ćwiczeniowy dotyczący resuscytacji krążeniowo-oddechowej(grupa do 20 osób):

• algorytm pierwszej pomocy

• ćwiczenia praktyczne przy użyciu fantomów i sprzętu do defibrylacji

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYCH SZKOLENIACH